Huispersoneel en dienstboden vanaf 01/10/2014 onderworpen aan RSZ

Vanaf 1 oktober 2014 worden huispersoneel en dienstboden volledig onderworpen aan RSZ-bijdragen.

Een vrijstelling van RSZ is in de toekomst enkel nog mogelijk voor occasionele activiteiten van maximum 8 uur per week, zoals babysitten of chauffeur zijn van minder mobiele personen.

Oude regeling: vrijstelling of beperkte RSZ-onderwerping

Tot op heden voorzag de Belgische socialezekerheidswetgeving een volledige of gedeeltelijke RSZ-vrijstelling voor bepaalde categorieën van huispersoneel en dienstboden. Deze reglementering moet nu aangepast worden, aangezien huisarbeiders op het vlak van sociale zekerheid een gelijkwaardige bescherming moeten krijgen als de andere werknemers. Dit werd zo beslist op de internationale arbeidsconventie over waardig werk voor huisarbeiders.


Wat verandert er effectief? 

Occasionele arbeid
Tot op heden was bepaalde occasionele arbeid volledig vrijgesteld van RSZ. De definitie van occasionele arbeid wordt echter gewijzigd, waardoor deze RSZ-vrijstelling voortaan nog slechts mogelijk is voor ‘occasionele activiteiten ten behoeve van de huishouding van de werkgever of zijn gezin, die niet van manuele aard zijn én niet beroepsmatig worden geregeld en uitgevoerd in die huishouding’ (met een duur van maximum 8 uur per week bij één of meerdere werkgevers).

Zo beschouwt men volgende zaken als occasionele arbeid: babysitten of het gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen voor minder mobiele personen of chauffeur zijn van minder mobiele personen. Het mag echter niet de bedoeling zijn om deze activiteiten professioneel te ontplooien. Het betreft hier eerder sociale diensten of vriendendiensten waarvoor een kleine vergoeding wordt betaald. Mensen die dit soort occasionele arbeid uitoefenen, worden niet beschouwd als huisarbeider en kunnen dus van een afwijkend RSZ-regime blijven genieten.

Hulp in de tuin of poetshulp is manuele huishoudelijke arbeid kan dus bijgevolg onder geen enkele omstandigheid beschouwd worden als occasionele arbeid. Deze arbeid is dus in alle gevallen onderworpen aan de sociale zekerheid. 

Dienstboden
Dienstboden leveren vooral huishoudelijke arbeid aan (het gezin) van de werkgever. Tot op heden waren dienstboden beperkt onderworpen aan de sociale wetgeving en maakte men een onderscheid naargelang het om inwonende dienstboden ging die meer of minder dan 4 uur per dag bij eenzelfde werkgever actief waren of meer of minder dan 24 uur per week bij één of meerdere werkgevers werkten. .De beperking of uitsluiting aan RSZ-onderwerping voor deze dienstboden verdwijnt volledig.

Praktische gevolgen voor de werkgever
Huisarbeiders krijgen voortaan een gelijkaardige sociale bescherming als andere werknemers, en kunnen niet langer vrijgesteld zijn van de sociale zekerheid of er beperkt aan onderworpen zijn.

Dienstboden worden dus gewone werknemers zonder bijzonder sociaal statuut.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2014 en voorziet geen enkele overgangsbepaling. Dit betekent dat werkgevers en huispersoneel die tot nu toe volledig of deels van RSZ waren vrijgesteld vanaf heden in principe volledige RSZ-bijdragen moeten betalen. Enkel bepaalde occasionele activiteiten die niet-beroepsmatig ontplooid worden, blijven vrijgesteld.

Verzekering poetsvrouw/tuinman? 

We adviseerden onze klanten altijd een arbeidsongevallenverzekering te nemen voor bijvoorbeeld een werkster.

Er zijn namelijk 2 belangrijke deels losstaande verplichtingen als werkgever:
a) 'zwartwerk' is verboden; b) personeel dat in dienst is moet verzekerd worden middels een arbeidsongevallenverzekering.

De meeste verzekeringen huispersoneel betroffen niet-RSZ onderworpen personeel.

Doordat nu een poetsvrouw RSZ-onderworpen wordt moet eigenlijk de verzekering aangepast worden wanneer uw verzekering huispersoneel eigenlijk ook de bedoeling heeft een poetsvrouw te verzekeren.

Wanneer u beroep doet op een firma die personeel bij u laat werken (dit is bijvoorbeeld steeds het geval voor mensen tewerkgesteld met dienstencheques) dan bent u niet de werkgever en hoeft u deze mensen natuurlijk niet te verzekeren.

Laat ons iets weten wanneer we uw verzekering moeten aanpassen.

Site by Ramdesign