Overheid centraliseert gegevens aanvullende pensioenen in databank

Vanaf 2011 zullen een aantal gegevens over aanvullende pensioenen binnen de 2de pijler gecentraliseerd worden in een databank. De oprichting van deze databank is immers voorzien in art. 306 van de programmawet (I) van 27 december 2006. Een ambitieus project dat het voor de overheid mogelijk maakt om een aantal sociale en fiscale controles aanzienlijk te vereenvoudigen.

Onlangs werd een eerste lastenboek afgeleverd met de instructies voor het aanleveren van de gegevens van pensioenplannen tweede pijler voor loontrekkenden.

DB2P is in feite niets meer dan een databank met de gegevens van de loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren met betrekking tot alle voordelen die zij in België en in het buitenland hebben opgebouwd in het kader van het aanvullend pensioen binnen 2de pijler.

In de databank worden gegevens gecentraliseerd die worden meegedeeld door zowel de inrichters (werkgevers en sectoren), als de pensioen- en solidariteitsinstellingen.

Het beheer van de databank 2de pijler is toevertrouwd aan Sigedis (Sociale individuele gegevens – données individuelles sociales), een dienstverlenende vzw met als klanten de instellingen van sociale zekerheid, de CBFA (Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen), de administratie van Financiën en eventueel de pensioen- en solidariteitsinstellingen.

In een eerste fase komen de gegevens van alle pensioen- en solidariteitstoezeggingen voor loontrekkenden die onder de WAP vallen in de databank.

De gegevens die zullen worden aangeleverd voor deze pensioentoezeggingen voor loontrekkenden zijn verdeeld in een aantal gegevensblokken:

Regeling
Het bestaan, invoeren, updaten of opheffen van een pensioenregeling moet worden meegedeeld

Stand van de rekening
De stand van de individuele rekening van de aangeslotene moet worden meegedeeld.

Premiestorting
De storting van werkgeverspremies leven en overlijden onderworpen aan de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86 % en van premies voor solidariteitsopbouw moeten worden meegedeeld.

Uittreding
Ook de uittreding uit een pensioentoezegging moet worden aangegeven.

Uitvoering prestatie
Wanneer een prestatie (kapitaal of rente) wordt uitbetaald, moet dit worden meegedeeld.

Transfer
Een transfer moet worden aangegeven.

In de tweede fase (ten laatste eind 2010) volgen dan de instructiegegevens voor de andere pensioentoezeggingen:

voor loontrekkenden: gereduceerde contracten, onthaalstructuren en KB69

voor zelfstandigen (met en zonder vennootschap): Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en RIZIV

voor zelfstandigen met vennootschap: Individuele Pensioentoezegging en groepsverzekering zelfstandigen

Het doel van het project DB2P is het verbeteren van de controle op de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving betreffende de 2de pijler. In de wet zijn daarom vijf concrete doelstellingen bepaald:

 1. Controle van de 80 %-regel
  Een pensioen opbouwen in de tweede pijler wordt fiscaal aangemoedigd. Het wettelijke en aanvullende pensioen mag echter samen niet meer bedragen dan 80 % van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. De databank moet de fiscale administratie toelaten om de aftrekbaarheid van de premies m.b.t. de 80 %-regel beter te controleren.
 2. Sociale controle van WAP en WAPZ
  De CBFA controleert de naleving van de wet op aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en zelfstandigen (WAPZ). Voor de WAP betekent dat ondermeer:
  - Werden alle nieuwe werknemers bij de groepsverzekering aangesloten?
  - Werd rekening gehouden met de voorwaarden voor de creatie van een nieuwe categorie werknemers: open voor de nieuwe medewerkers, niet-discriminatoir, …?
  - Werden alle medewerkers vóór de invoering van een pensioenplan ingelicht?
  De databank moet de CBFA toelaten deze controles doeltreffend uit te voeren.
 3. Controle RSZ-bijdrage
  Bovenop de premie leven en overlijden die de werkgever stort voor een groepsverzekering voor loontrekkenden dient hij een bijzondere RSZ-bijdrage te betalen van 8,86 %. De werkgever die werkgeversbijdragen stort binnen een groepsverzekering, is daarom verplicht om in zijn trimestriële RSZ-aangifte te vermelden hoeveel bijdrage hij verschuldigd is.
  Op dit moment kan echter nog niet automatisch worden gecontroleerd:
  • of de werkgever de aangifte van deze RSZ-bijdrage effectief heeft gedaan
  • of de aangegeven inhouding correct is berekend rekening houdend met alle aangeslotenen binnen de groepsverzekering.

De databank maakt zo'n geautomatiseerde controle voor het RSZ mogelijk.

 1. Informatieverplichtingen die worden overgenomen door Sigedis
  De gegevens in de databank moeten toelaten dat Sigedis in de toekomst de verschillende informatieverplichtingen van de verzekeraars kan overnemen (individuele pensioenfiche, fiscaal attest 80%-regel, …).
 2. Beleidsondersteunend onderzoek naar de tweede pijler
  Om een doelgericht beleid inzake tweedepijlerpensioenen te kunnen voeren, is een analyse van de bestaande situatie noodzakelijk. Hiertoe ontbreekt echter de nodige informatie. Zo is momenteel niet geweten hoeveel actieve werknemers zijn aangesloten bij een aanvullend pensioen en al helemaal niet welke pensioenrechten zij opbouwen. De databank kan deze essentiële beleidsinformatie verschaffen.

Daarnaast zijn nog twee doelstellingen bepaald die niet in de wet zijn opgenomen:

 1. Eén unieke aangifte uitwerken voor de aanvullende pensioenuitkeringen
  Om aan de wettelijke doelstellingen te voldoen zijn ook gegevens nodig over de aanvullende pensioenuitkeringen. Op dit moment bevat de databank Pensioenkadaster al gegevens over de uitbetaling van pensioenrechten (eerste en tweede pijler). Om te vermijden dat werkgevers en pensioeninstellingen dezelfde informatie twee keer moeten overmaken, zullen de aangiftes over de aanvullende pensioenuitkeringen aan het Pensioenkadaster en DB2P in de toekomst worden samengevoegd.
 2. ‘Vergeten’ pensioenrechten opsporen
  Werknemers wisselen steeds vaker van onderneming waardoor zij tijdens hun loopbaan bij verschillende ondernemingen pensioenrechten opbouwen. Gedurende een volledige loopbaan zijn er ook heel wat ondernemingen die ophouden te bestaan. Heel wat werknemers verhuizen waardoor de pensioeninstellingen geen adresgegevens meer hebben. Bijgevolg kunnen de pensioeninstellingen de werknemers niet meer contacteren of weten werknemers vaak niet meer of ze ergens een aanvullend pensioen hebben opgebouwd.
  De databank maakt het mogelijk alle rechten te identificeren.

U hoeft als werkgever of werknemer met een groepsverzekering loontrekkenden vandaag zelf niets te doen. De verzekeringsmaatschappijen zullen als pensioeninstelling alle nodige gegevens doorgeven aan de databank.

Als uit de databank echter blijkt dat de 80 %-regel niet gerespecteerd is, kan dit wel een knipperlicht zijn voor FOD-financiën om een bijkomende fiscale controle uit te voeren.

Als werkgever zal u er in de toekomst voor moeten zorgen dat het pensioenplannen conform is aan de sociale regels van WAP en WAPZ, mocht dat nog niet het geval zijn. In de nabije toekomst zal u door de verzekeringsmaatschappij van de groepsverzekering gecontacteerd worden met meer informatie over de DB2P.
Ook wat betreft de controle van de bijdrage van 8,86 % aan de RSZ is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om deze bijdrage te betalen. Deze bijzondere bijdrage (op premie leven en overlijden) wordt steeds ter informatie vermeld op onze facturen voor de werkgever.

Voor u als zelfstandige moet er momenteel niets gebeuren.

De gegevens voor de databank moeten door alle betrokken maatschappijen op een eenvormige manier worden aangeleverd. In de praktijk zullen alle verzekeraars hun informaticasystemen moeten aanpassen om dat op een efficiënte manier te kunnen doen.

Het lastenboek van de aangifte-instructies voor de pensioen- en solidariteitstoezeggingen voor loontrekkenden die onder de WAP vallen, is al klaar.
In een latere fase (tegen eind 2010) volgen de instructies voor de andere pensioenplannen voor loontrekkenden (gereduceerde contracten, onthaalstructuren) en zelfstandigen (VAPZ, RIZIV, IPT, groepsverzekering zelfstandigen).

U ontvangt als werkgever met een groepsverzekering voor loontrekkenden in het najaar een brief van uw verzekeraar waarin wordt uitgelegd wat het oprichten van de databank concreet betekent.

Sigedis brengt alle werkgevers (met of zonder groepsverzekering voor loontrekkenden) officieel op de hoogte van de nieuwe databank en de daarmee samenhangende verplichtingen qua gegevensoverdracht.

Van zodra er meer nieuws is over de zelfstandigen, brengen we u onmiddellijk op de hoogte


http://www.kantoorpeeters.be/documenten/Checklist%20groepsverzekering.pdf

Site by Ramdesign